July 18, 2024

ביטוח תלמידים: כללי היסוד של הגנה על ילדינו

אף שנדמה שאם מגישים תביעה משפטית נגד בית ספר בגין פציעת תלמיד תהיה לכך השפעה שלילית על המוסד, אין זה בהכרח כך. ביטוח תלמידים נפרד מבית הספר עצמו, שכן הוא ניתן על ידי חברת ביטוח ולא על ידי המוסד החינוכי ישירות.

Skip to content